جلوه های ششم ابتدایی
بانک توسعه پایه ششم ابتدایی 
قالب وبلاگ

پاسخ پرسش های زیر را با علامت مشخص کنید .

1-      مهم ترین علت صدای زمین لرزه ( زلزله ) چیست ؟

1)      شکسته شدن هسته ی بیرونی

2)      شکسته شدن هسته ی درونی

3)      ترک برداشتن زمین

4)      شکسته شدن سنگ کره

2-      کدام مورد زیر از دلایل خرابی ناشی از زلزله است ؟

1)      مقدار انرژی آزاد شده

2)      مدت زلزله

3)      دوری یا نزدیکی به کانون زلزله

4)      همه ی موارد

3-      امروزه علت اصلی ایجاد زلزله را چه می دانند و امواج زلزله از چه قسمتی سریع تر عبور می کند ؟

1)      آزاد شدن انرژی بر اثر شکستن سنگ کره ، سنگ های جامد و متراکم

2)      آزاد شدن گازهای داخل زمین ، نرم کره

3)      خروج گازهای آتشفشانی ، هسته ی خارجی

4)      آزاد شدن انرژی براثر شکستن نرم کره ، سنگ های سست

4-      علت مقاومت یک ساختمان در برابر زلزله چیست ؟

1)      تکنولوژی و علم به کار رفته در ساختمان

2)      نوع مصالح به کار رفته

3)      شکل هندسی ساختمان

4)      همه ی موارد موثر است

5-      علت مرگ و میر مردم قبل از خروج مواد مذاب از دهانه ی آتشفشان ها کدام است ؟

1)      ریزش باران اسیدی و خاکستر

2)      تغییرات آب و هوایی

3)      ایجاد سونامی

4)      انتشار گازهای سمی

6-      از دهانه ی یک آتشفشان چه موادی خارج می شود ؟

1)      خاکستر

2)      بخار آب

3)      مواد مذاب یا ماگما

4)      همه ی موارد

 

 

7-      کدام یک از نشانه های زیر مربوط به کوه دماوند است ؟

1)      فعال ، چون در حال حاضر از آن گاز خارج می شود .

2)      نیمه فعال ، چون از دهانه ی آن فقط گاز خارج می شود .

3)      خاموش ، چون هیچ گونه فعالیتی ندارد .

4)      به هیچ کدام تعلق ندارد چون فقط اطراف آن چشمه های آب گرم وجود دارد .

8-      مواد مذابی که از دهانه ی آتشفشان خارج می شود مربوط به کدام قسمت زمین است ؟

1)      سنگ کره          2)  نرم کره         3)  گوشته ی زیرین         4)  هسته ی خارجی

9-      کدام یک از نشانه های زیر در آتشفشان های خاموش دیده می شود ؟

1)      خروج مواد مذاب

2)      خروج گازها

3)      چشمه های آب گرم

4)      غرش های زیر زمینی

10-   کدام مورد زیر از فواید آتشفشان هاست؟

1)      تشکیل چشمه های آب گرم

2)      ایجاد زمین های حاصلخیز کشاورزی

3)      ریزش باران های اسیدی

4)      موارد 1 و 2 صحیح هستند

11-   کدام یک از موارد زیر از اثرات اجتماعی وقوع زلزله است ؟

1)      شیوع بیماری های مسری

2)      دزدی و ناامنی

3)      آلودگی آب ها و کمبود دارو

4)      خرابی ساختمان

12-   در هنگام بروز زلزله رعایت کدام مسئله ی زیر اهمیت دارد ؟

1)      تجمع در خیابان ها و اطراف ساختمان های تخریب شده

2)      قطع جریان برق و بستن شیرهای اصلی گاز وآب

3)      حفظ خونسردی و قرار گرفتن در مکان های امن

4)      موارد 2 و 3 صحیح می باشد

13-   کدام یک از جمله های زیر نادرست است ؟

1)      همه ی زمین لرزه ها درهر صورت باعث خرابی های کم و بیش درسطح زمین می شوند .

2)      علت آزاد شدن انرژی زمین ، شکستن ورقه های سنگ کره می باشد .

3)      وقتی قسمتی از سنگ کره می شکند احتمال شکستگی همان قسمت در زلزله بعدی بیش تر است .

4)      در هنگام بروز زلزله ، توجه به پیام ها وراهنمایی های مسئولین بسیار مهم است .

 

14-   کدام یک از جملات زیر درست است ؟

1)      تغییرات آب وهوایی وریزش خاکستر از فواید آتشفشان هاست .

2)      آمونیوم دی کرومات ماده ای سبز رنگ با حجم زیاد است که دراثر سوختن به ماده ای نارنجی رنگ تبدیل می شود .

3)      با ایجاد هرزمین لرزه بر انرژی های درونی زمین افزوده می شود .

4)      در بعضی آتشفشان ها مواد مذاب آرام ودر بعضی به صورت انفجاری خارج می شوند .

 

در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید .

1-      انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به صورت .................. از داخل زمین به سطح آن می رسند .

2-      زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروی های حاصل از درون زمین .............. .

3-      آلودگی آب ها و شیوع بیماری های مسری از اثرات ................. حاصل از زلزله می باشند .

4-      دزدی و ناامنی و مرگ ومیر از اثرات ................. حاصل از زلزله می باشند .

5-      مخروط ، دهانه و .................. از قسمت های اصلی ساختمان یک کوه آتشفشان هستند .

6-      گاز کربن دی اکسید باماده ای به نام .............. قابل شناسایی است زیرا این ماده درکنار گاز دی اکسید به رنگ .......... در می آید .

7-      ................ نوعی سنگ آذرین است که در صنعت چوب بری به عنوان ساینده استفاده می شود .

8-      در حال حاضر 80 درصد مردم پایتخت ایسلند از گرما وآب گرم طبیعی ناشی از ............... استفاده می کنند .

9-      با مخلوط کردن جوش شیرین و اسیدی مثل سرکه یا جوهر نمک ، گاز ................. تولید می شود .

10-   توف های آتشفشانی مثل توف سبز رشته کوه البرز از رسوب گذاری ................ آتشفشانی به دست می آیند.

 

[ سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 21:55 ] [ طاها ]

پاسخ صحیح را علامت بزنید .

1-      کدام یک از روش های مطالعه ی غیر مستقیم زمین است ؟

1)      حفاری زمین

2)      مطالعه ی مواد مذاب کوه ها

3)      عکس برداری و فیلم برداری

4)      امواج لرزه ای

2-      کدام مناطق حالت غیر جامد دارند ؟

الف)  هسته ی داخلی         ب)  هسته ی خارجی       ج)  خمیر کره       د)  سنگ کره

1-      الف و د         2-  ب و ج         3-  ج و د       4-   ب و د

3-  علت جامد بودن هسته ی درونی چیست ؟

1)      فشار لایه های بالایی

2)      نوع سنگ ها

3)      وجود آهن و نیکل

4)      گرمای کم تر

4- کدام سه لایه کاملا" جامدند ؟

1)      پوسته ، گوشته ، هسته

2)      پوسته ، سنگ کره ، هسته ی خارجی

3)      نرم کره ،سنگ کره ، هسته ی داخلی

4)      پوسته ، گوشته ی زیرین ، هسته ی خارجی

5-  بیش ترین اطلاعات ما از ساختار درونی زمین از چه راهی به دست آمده است ؟

1)      بررسی امواج زلزله

2)      مطالعه ی مواد وذاب خروجی از آتشفشان ها

3)      نمونه برداری مستقیم از سطح زمین

4)      بررسی دما و ترکیب چشمه های آب گرم

6- کدام لایه دارای بیش ترین حجم است ؟

1)      هسته ی خارجی

2)      هسته ی داخلی

3)      پوسته

4)      گوشته

7- خمیر کره در کدام لایه ی زمین قراردارد ؟

1)      پوسته           2) گوشته           3) هسته ی داخلی         4)  هسته ی خارجی

8- متراکم ترین لایه ی زمین چه نام دارد؟

1)      گوشته       2) پوسته         سنگ کوه        4) هسته داخلی

 

9- امواج زلزله کم ترین سرعت را در کدام لایه دارد ؟

1)      پوسته         2) نرم کره        3)  لایه ی سنگی گوشته       4) هسته ی خارجی

10- به جای علامت سوال در شکل چه می توان نوشت ؟

1)      سنگ کره                                              پوسته

2)      خمیر کره                                              سنگ

3)      گوشته                                                    ؟

4)      هسته ی خارجی                                      سنگ

                                                        هسته

11- کدام یک  تعریف درستی از سنگ کوه است ؟

1)      قسمت سنگی گوشته در اطراف هسته

2)      قسمت و پایین نرم کره

3)      قسمت سنگی روی نرم کره و پوسته

4)      قسمت سنگی گوشته در زیر پوسته

12- کدام لایه بیش تر در ایجاد زمین لرزه دخالت دارد ؟

1)      پوسته         2)  گوشته           3)  هسته ی خارجی        4)  سنگ کره

13- مواد مذابی که از کوه های آتشفشان فوران می کنند بیش تر از کدام لایه است ؟

1)      سنگ کره      2) نرم کره       3) هسته ی خارجی       4) هسته ی داخلی

درجاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید .

1-      به قسمت خمیری شکل گوشته .............. می گویند .

2-      سنگ کره بر روی ............. حرکتی آزادانه دارد .

3-      بیش ترین اطلاعات از درون زمین که سفر به داخل آن غیر ممکن است از طریق ............ به د ست می اید .

4-      به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین لرزه ایجاد می شوند .............. می گویند .

5-      انسان از سفر واقعی به درون زمین عاجز است اما ............  وسیله ای هستند که سفر واقعی به درون زمین را انجام می دهند .

6-      امواج لرزه ای درون زمین از سنگ های سخت و متراکم ................. عبور می کنند .

7-      گوشته ی زیرین از زیر خمیر تا ابتدای .............. ادامه دارد .

8-      هسته از .......... و .............. است که علت خاصیت مغناطیسی سطح زمین نیز به همین دلیل است .

عبارت های درست و نادرست را علامت بزنید .

1-      سرعت امواج لرزه ای در سنگ بیش تر از آب و در آب بیش تر از هواست .

2-      ضخامت سنگ کره در حدود 100 کیلومتر است .

3-      عمق خمیر کره در حدود 350 کیلومتر است .

4-      علت پیدایش کوه و آتشفشان در خشکی ، حرکت سنگ کره بر روی نرم کره است .

5-      دمای هسته ی خارجی که مایع می باشد ، از هسته ی داخلی جامد بیش تر است .

6-      چون حرکت امواج در خمیر کره نسبت به سنگ کره و گوشته ی زیرین کم تر بود فهمیدند این لایه حالت خمیری دارد .

7-      سرعت حرکت امواج در هسته ی خارجی بیش تر از خمیر کره است .

8-      پدیده ای که در تمام حرکت های سنگ کره روی نرم کره مشاهده می شود زلزله است .

                    

 

[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:57 ] [ طاها ]

پاسخ صحیح را علامت بزنید

1-      کدام یک از عناصر زیر فلز هستند ؟

1)      طلا               2) کربن              3) هیدروژن                4) نیتروژن

2-      کدام یک از عناصر زیر چکش خوار بوده و رسانای جریان برق است ؟

1)      هیدروژن         2) سرب              3) اکسیژن                  4) نیتروژن

3-      کدام فلز در صنایع گوناگون بیش ترین کاربرد را دارد؟

1)      طلا               2) سرب              3) نقره                   4) آهن

4-      سختی کدام یک از مواد زیر بیش تر است ؟

1)      آهن              2) طلا                 3) چوب                  4) پلاستیک

5-      برای تهیه ی فولاد از چه فلزی استفاده می شود ؟

1)      آلومینیوم        2 ) مس                 3)  آهن                  4)  سرب

6-      برای ساختن سیم و کابل برق از چه فلزی استفاده می شود ؟

1)      آهن              2)  مس                 3)  آلومینیوم            4)  سرب

7-      با مخلوط کردن کدام ماده با آهن می توان آهن زنگ نزن به دست آورد ؟

1)      مس             2)  نقره                 3)  سرب                4)  کروم

8-      کدام یک از اسید های زیر خوراکی نیست ؟

1)      جوهر لیمو      2)  سرکه              3)  جوهر نمک          4) آبلیمو

9-      راه شناسایی اسید ها کدام است ؟

1)      چشیدن          2)  لمس کردن         3)  بوئیدن             4)  کاغذ پی اچ

10-   کدام یک از فلزات زیر سمی هستند ؟

1)      آهن             2)  آلومینیوم            3)  سرب             4)  مس

11-   در روش بازیافت کاغذ نسبت به تولید آن از چوب ، در کدام مورد زیر صرفه جویی شده است ؟

1)      مقدار مصرف برق       2) قیمت تمام شده          3) آلودگی هوا        4) همه موارد

12-   اسیدها را به کدام دو گروه تقسیم بندی می کنند ؟

1)      ضعیف و قوی             2)  خوراکی و صنعتی       3)  مضر و غیر مضر      4) جامد ومایع

در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید .

1-      سختی شیشه از چوب .............. است .

2-      اگر با یک قطعه آهن روی یک قطعه طلا خط بیاندازیم می توانیم بگوییم که آهن از طلا ........... است .

3-      سنگینی یک مکعب آهنی به ابعاد 2*3*4 از مکعبی به همین ابعاد از جنس چوب ............... است .

4-      چکش خوار بودن و داشتن سطحی صیقلی و درخشان از ویژگی .............. می باشد .

5-      در بی رنگ کردن خمیر کاغذ ، آب اکسیژنه در کنار ................. استفاده می شود .

6-      ................. تنها فلز مایعی است که در دمای معمولی چکش خوار نیست .

7-      کیوی ، پرتقال و لیمو ترش همگی ترش مزه بوده و جزو ................ خوراکی هستند .

8-      ................ اسیدی صنعتی است که در منازل به عنوان تمیز کننده ی وان و سرویس بهداشتی کاربرد دارد.

9-      از کاغذ .................. برای تعیین قدرت اسید می توان استفاده کرد .

عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید .

1-      اگر جسم اول روی جسم دومی خط بیاندازد جسم دوم سخت تر است .

2-      اسیدها بر روی فلز و سنگ مرمر اثر خوردگی دارند .

3-      مصرف مواد شیمیایی در کارخانه ها باعث آسیب به محیط زیست می شود .

4-      اسیدها موادی ترش مزه هستند که با چشیدن آن ها می توان به اسیدی بودن آن ها پی برد .

5-      در کاربا مواد شیمیایی باید به نکاتی مثل آتش زا بودن ، سمی بودن و .... توجه کامل داشت .

6-      در شناسایی اسیدها با کاغذ پی اچ ، هرچه عدد کم تر ، اسید ضعیف تر است .

7-      کربن نافلزی است که رسانای جریان برق است .

8-      از فلزی مثل مس به عنوان رسانای جریان برق واز پلاستیک به عنوان نارسانا وروکش سیم استفاده می شود.

9-      از مخلوط کردن جوهر نمک و وایتکس باید خودداری کرد .

10-   ماستی که می ماند ترش می شود یعنی میزان اسیدی بودن آن بیش تر می شود.

 

 

[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:54 ] [ طاها ]

پاسخ صحیح را باعلامت مشخص کنید .

1

کدام یک از مواد زیر طبیعی هستند؟

1

لاستیک

2

کیف

3

مداد

4

سنگ

2

از کاغذ چه استفاده ای می شود؟

1

روزنامه

2

کتاب

3

تمبر

4

همه ی موارد

3

ماده ی طبیعی کدام یک از مواد زیر چوب است ؟

1

جعبه ی شیرینی

2

قبض خود پرداز عابر بانک ها

3

شانه ی تخم مرغ

4

همه ی موارد

4

با کمک کدام یک از موارد زیر می توان حجم زیادی از اطلاعات گوناگون علمی ، فرهنگی و هنری را در فضای کم ثبت و نگهداری کرد؟

1

حک روی سنگ و دیوار غارها

2

کتاب

3

هارد

4

پوست و چرم جانوران

5

کدام یک از مواد مصنوعی زیر پس از مصرف و فرسوده شدن مدت ها در طبیعت می مانند و تجزیه نمی شوند ؟

1

لاستیک اتومبیل

2

مداد

3

روزنامه

4

سنگ

6

علاوه بر آب اکسیژنه ، .............. و ................ ، دو ماده ی شیمیایی دیگری هستند که خاصیت رنگبری و سفید کنندگی دارند .

1

سرکه-کلر

2

کلر - وایتکس

3

وایتکس - سرکه

4

آب ژاول – سرکه

7

با اضافه کردن سرکه و آب اکسیژنه به پرمنگنات پتاسیم ، رنگ بنفش پرمنگنات چه تغییری می کند ؟

1

تغییری نمی کند

2

بی رنگ می شود

3

به رنگ صورتی در می آید

4

بسته به مقدار سرکه وآب اکسیژنه می توان مورد 2 و 3 اتفاق بیافتد.

8

کدام یک از جملات زیر غلط است ؟

1

-آب اکسیژنه همان آب است که فراوان در آن حل شده است .

2

آب اکسیژنه ماده ی بی رنگی است که در اثر تماس با پوست باعث سوزش آن می شود .

3

از آب اکسیژنه برای  بی رنگ کردن مو،پشم، پارچه ، نایلون و خمیر کاغذ استفاده می شود .

4

کلر و آب ژاول نیز مانند آب اکسیژنه خاصیت رنگبری دارند .

 

 

 

 

9

کدام یک از جملات زیر در مورد بازیافت غلط است ؟

1

بازیافت باعث کاهش هزینه ها می شود .

2

بازیافت باعث کاهش استفاده از مواد خام طبیعی می شود .

بازیافت باعث حفظ بیش تر منابع و معادن می گردد .

4

بازیافت باعث آلودگی محیط زیست می شود .

کدام یک از جملات زیر نادرست است ؟

1

از میان اجزای تشکیل دهنده ی درخت ، فقط ساقه و تنه ی محکم و چوبی درختان برای تهیه ی کاغذ مناسب است .

2

کاغذ یکی از مواد مصنوعی است که ماده ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساختن آن ، چوب است .

3

بیش تر مواد و وسایل که امروزه از آن استفاده می کنیم به طور طبیعی یافت می شوند .

4

با افزودن مواد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد .

در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید .

1

کاغذ یک ماده ی .................... است که ماده ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت آن ............ است .

2

در حدود ............. سال پس از میلاد مسیح ، مسلمانان در سرزمینی به نام ............ به دانش ساخت کاغذ پی بردند .

3

موادی که از تغییر مواد طبیعی به دست می آیند مواد .............. نامیده می شوند .

4

با افزودن ............... مختلف به خمیر کاغذ ، می توان انواع مختلفی از کاغذ ها را تهیه کرد .

5

آب اکسیژنه را باید در جای خنک و .............. نگهداری کرد .

6

حل شدن پتاسیم پرمنگنات در آب یک نوع تغییر ................ است .

7

تغییر رنگ پتاسیم پرمنگنات در سرکه و آب اکسیژنه یک نوع تغییر ................... است .

8

تغییر مواد مصرف شده به گونه ای که دوباره قابل استفاده شوند ................... نام دارد .

9

با کاغذ های باطله می توان ..................... ساخت که در صنعت بسته بندی استفاده های فراوان می شود .

حدس نزدیک به واقعیت را ................... می نامند.

مفاهیم زیر را تعریف کنید

الف ) مواد طبیعی :

ب) مواد مصنوعی :

ج) بازیافت :

د) تخمین :

پاسخ کامل دهید .

1)      در فرایند یا عمل کاغذ سازی و تبدیل چوب به کاغذ چه اتفاقی می افتد ؟

2)      ویژگی اصلی آب اکسیژنه چیست ؟

3)      کلر و وایتکس یا آب ژاول چه اثری روی مواد دارند ؟

4)      تولید مواد مصنوعی چه تاثیری روی منابع طبیعی و خدادادی دارد ؟

5)      برای حفظ منابع طبیعی چه باید کرد ؟

6)      مصرف بی رویه ی منابع خدادادی مثل قطع درختان جنگلی چه اثری روی چرخه های طبیعت دارد؟

7)      توضیح دهید که چگونه بازیافت می تواند :

1-      در حفظ محیط زیست موثر باشد ؟

2-      در کاهش هزینه های اقتصادی جامعه موثر باشد ؟

3-      در حفظ منابع و معادن طبیعی موثر باشد ؟

8)      به جز بازیافت کاغذ چه راه هایی برای کاهش مصرف منابع طبیعی و حفظ آن ها وجود دارد ؟

9)      چگونه می توانید با کاغذ باطله مقوا بسازید ؟

10)    چه کاغذهایی قابل بازیافت نیستند ؟

11)   برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی رویه ی درختان و تخریب جنگل ها در زندگی جانداران چه راه هایی را پیشنهاد می کنید ؟

12)   حسین و رضا دو همکلاسی هستند که هر یک جدولی از مواد طبیعی و غیر طبیعی تهیه کرده اند . به نظر شما کدام جدول درست است ؟

                          حسین                                                  رضا

      مواد طبیعی               مواد مصنوعی                    مواد طبیعی              مواد مصنوعی

      سنگ                         کاغذ                             مقوا                          پوست

   نفت خام                       بطری نوشابه                     پنبه                          چرم

    مس                            قابلمه                               هوا                          آهن

     چوب

روی موارد غلط در جدول را خط بزنید .

13)   با یک آزمایش تکه ای پارچه ی رنگی را بی رنگ کنید . مراحل کار را توضیح دهید .

14)   اگر در مدرسه ی شما 100 نفر دانش آموز پایه ی ششم وجود داشته باشد تخمین بزنید که چند اصله درخت برای تامین کتاب و دفتر های یک سال این دانش آموزان باید قطع شود ؟

[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:52 ] [ طاها ]

پاسخ صحیح را با علامت مشخص کنید .

-1

بررسی دقیق با استفاده از تمام حواس چه نام دارد؟

(1

جمع آوری اطلاعات

(2

براقرای ارتباط

(3

پیشنهاد راه حل

(4

مشاهده

-2

پیشنهاد راه حل ها یا پاسخ های احتمالی موجود ............... نامیده میشود .

(1

تفسیر کردن

(2

فرضیه سازی

(3

نظریه

(4

مشاهده

-3

کدام یک از جملات زیر غلط است ؟

(1

فرضیه بر اساس مشاهده و اطلاعات جمع آوری شده بیان می شود .

(2

بعضی از اتفاقات و حوادث را می توان از قبل حدس زده یا پیش بینی نمود.

(3

آزمایش برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه صورت می گیرد .

(4

نظریه همان پاسخ یا پاسخ های احتمالی به مسئله ی موجود است .

-4

کدام جمله زیر غلط است ؟

(1

مشاهده کردن همیشه باید دقیق باشد.

(2

آزمایش ها باید چند بار تکرار شوند .

(3

فرضیه ها باید منطقی و قابل آزمایش کردن باشند .

(4

تفسیر کردن قبل از انجام آزمایش صورت می گیرد .

-5

به بیان نظر یا نظرات خود درباره ی یک مسئله ................ می گویند .

(1

نظریه

(2

فرضیه سازی

(3

مشاهده

(4

جمع آوری اطلاعات

-6

علی می گوید قارچ ها بعد از رعدوبرق می رویند ، چگونه می توان درستی یا نادرستی ادعای علی را ثابت کرد؟

(1

قارچ را در خانه پرورش می دهیم تا مشاهده کنیم که روئیدن آن با رعدوبرق ارتباطی دارد یا نه .

(2

این اتفاقات کلا" خرافات است و به آزمایش و گذاشتن وقت نیازی نیست .

(3

انرژی الکتریکی موجود در رعد وبرق باعث رشد قارچ می شود ونیازی به آزمایش کردن ندارد .

(4

قارچ ها برای رشد به آب وخاک احتیاج دارند واین ادعا ربطی به رعد وبرق ندارد .

-7

وقتی که چیزی را مشاهده می کنیم وسپس به علت یا چگونگی به وجود آمدن آن پی می بریم چه می گویند ؟

(1

فرضیه سازی

(2

نظریه

(3

نتیجه گیری

(4

گزینه های 2 و3

-8

به فرضیه ای که از راه های گوناگون درست درآمده است ................. می گویند .

(1

مشاهده

(2

نظریه

(3

پیش بینی کردن

(4

آزمایش کردن

-9

وقتی با استفاده از مشاهده کردن به پرسش خود یک پاسخ احتمالی می دهیم به این عمل .............. می گویند .

(1

فرضیه سازی

(2

نظریه

(3

نتیجه گیری

(4

آزمایش

 

 

10

به نظر مریم پخش شدن بوی پیاز رنده شده در فضای خانه به علت جنبش مولکول های گاز است . این گفته مربوط به کدام مورد زیر است ؟

(1

نظریه

(2

مشاهده

(3

فرضیه سازی

(4

آزمایش

11

زهرا گاز خارج شده از یک تکه زغال افروخته را جمع کرد وسپس آن را وارد مقدار کمی آب آهک بی رنگ نمود . او در قسمتی از گزارش خود نوشت " بعد

از وارد کردن گاز به ظرف دارای آب آهک بی رنگ ، رنگ آب آهک به تدریج شیری شد " این عبارت یک ......................

(1

فرضیه است .

(2

مشاهده است .

(3

نظریه است .

(4

نتیج گیری است .

 

[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:48 ] [ طاها ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امیدوارم این وبلاگ سودمندباشد.
امکانات وب

اخبار ايران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادي:

اخبار علمي

اخبار فناوري و اطلاعات

اخبار هنري:

اخباراجتماعي

اخبار ورزشي

اخبارحوادث

اخبار متفرقه

  • رمز موفقیت
  • تی وی بانک