جلوه های ششم ابتدایی
بانک توسعه پایه ششم ابتدایی 
قالب وبلاگ

عبارت است 1) سفید کننده و رنگ بر

2) اکسیدان در صنایع بهداشتی و آرایشی

3) تصفیه ی آب

4) استریلیزه در صنایع غذایی

5) تمیز کننده در مواد شوینده

[ شنبه بیست و دوم آذر 1393 ] [ 23:5 ] [ طاها ]

1) در جمله ی زیر از کدام آرایه ی ادبی استفاده شده است ؟

وطن.خانه ی شماست و من عامل پیوستگی و اتحاد همه ی اعضای این خانه ام .

الف ) تضاد          ب) طباق       ج) جان بخشی به اشیاء           د) تلمیح

2) درباره ی جمله ی از هفت خان رستم گذشته است کدام مورد زیر درست است ؟

الف) کنایه       ب) مبالغه           ج) تشبیه          د) ضرب المثل

3) دربیت زیر از کدام آرایه ی ادبی استفاده شده است ؟

هرگل و برگی که هست یاد خدا می کند

                           بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار

الف) تلمیح           ب) مراعات نظیر         ج) کنایه           د) تشبیه

4) با توجه به جمله ی (سخنی است که دو مفهوم دور ونزدیک دارد و مقصود گوینده معنای دور آن است .) کدام مورد درست است ؟

الف) تشبیه         ب) تلمیح         ج) کنایه             د) تضاد

5) در بیت زیر ردیف کدام است ؟

پناه بلندی و پستی تویی

               همه نیستند آنچه هستی تویی

الف) پستی_تویی           ب) هستی_تویی          ج) بلندی_هستی           د) تویی_تویی

6) در بیت زیر قافیه کدام است؟

خوشا آنان که الله یارشان بی

                 به حمد و قل هو الله کارشان بی

الف) بی_بی            ب) یارشان_کارشان              ج) الله_الله         د) یارشان بی_کارشان بی

7) به شعری که همه ی ابیات آن یک وزن و دو مصراع.هربیت قافیه ای جداگانه دارند.......می گویند؟

الف) غزل          ب) قصیده        ج) مثنوی             د) قطعه

 

با آرزوی سالی خوب و پربار برای شما دانش آموزان دبستان صداقت منطقه 7 تهران کلاس 6/3   موفق باشید .

 

[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ 11:52 ] [ طاها ]

۱) در یک مدرسه علاقه مندی دانش آموزان به سه رشته ورزشی والیبال و فوتبال و شنا بیشتر از سایر رشته های ورزشی است . یک دوازدهم دانش آموزان به هر سه رشته علاقه دارند . یک ششم دانش آموزان به والیبال و شنا علاقه دارند و یک چهل و هشتم دانش آموزان به شنا و فوتبال علاقه دارند . یک هشتم دانش آموزان به فوتبال و والیبال علاقه دارند و یک چهارم دانش آموزان فقط فوتبال دوست دارند و یک بیست چهارم فقط والیبال بازی می کنند . اگر یک شانزدهم دانش آموزان فقط به شنا علاقه داشته باشند چه کسری از دانش آموزان مدرسه به هیچکدام از این سه رشته علاقه ندارند ؟

۱) یک سوم        ۲) یک چهارم        ۳)  یک  پنجم    ۴)  یک ششم

 

۲) نگار دو سوم  پولش را برای خرید نارنگی و یک چهارم بقیه ی پولش را برای خرید سیب هزینه کرد . اگر دو هزار و چهارصد تومان برای او باقی مانده باشد . کل پول نگار چند تومان است ؟

۱) ۹۶۰۰        ۲) ۴۸۰۰          ۳) ۲۲۰۰۰      ۴) ۲۴۰۰۰

۳) زهرا از پدرش یک کتاب داستان هدیه گرفت . این کتاب ۲۹۷ صفحه داشت . زهرا به شکل عجیبی مطالعه کتاب را آغاز کرد . او در شب اول یک سوم کتاب و در شب دوم یک چهارم کتاب و در شب چهارم یک پنجم کتاب و ... کتاب را مطالعه کرد . زهرا در چند شب مطالعه کتاب را تمام کرده است ؟

۱) ۷       ۲) ۶      ۳) ۵      ۴) ۴      

۴) گنجایش مخزن بنزین اتومبیل من ۵۰ لیتر است . وقتی در جایگاه سوخت ۳۰ لیتر بنزین زدم مخزن بنزین اتومبیلم کامل پر شد . قبل از ورود به جایگاه سوخت چه کسری از مخزن بنزین اتومبیل من پر بوده است ؟

۱) سه پنجم     ۲) دو پنجم     ۳) یک پنجم      ۴) چهار پنجم

۵) فاطمه با سه چهارم پولش پنج دفتر خرید که قیمت هر کدام از آنها ۲۱۰۰ تومان بود کل پول فاطمه چند تومان بوده است ؟

۱) ۱۴۰۰۰      ۲) ۷۸۷۵     ۳) ۷۵۰۰     ۴ ) ۱۴۲۰۰  

 ۶) در مصر باستان دستمزد کارگرها را بر اساس قسمتی از یک قرص کامل نان می دادند . ۴ کارگر هر کدام به صورت زیر دستمزد گرفته اند چه کسی بیشتر از بقیه دستمزد گرفته است ؟

۱) آپفیس : سه قسمت از هشت قسمت

۲) خامودی : چهار قسمت از نه قسمت

۳) یا کارب : دو قسمت از پنج قسمت

۴) نویاک : پنج قسمت از دوازده قسمت

۷) پدر پنجشنبه یک پیتزای بزرگ خانواده خرید . نگار گفت : پدر من ثلث پیتزا را می خورم ! رضا گفت پدر من هم ربع پیتزا را می خورم . مادر گفت : من خمس پیتزا را می خورم . پدر که در رِزیم غذایی بودند تصمیم گرفتند که یک ششم پیتزا را بخورند و بقیه را درون یخچال بگذارند . اگر شما جای پدر بودید این پیتزا را دست کم به چند قسمت مساوی تقسیم می کردید تا هرکس مقداری که گفته به راحتی بردارد ؟

۱) ۳۰      ۲) ۴۵     ) ۷۵      ۴) ۶۰

 

۸) زمین کشاورزی مش محمود یک چهارمش گوجه فرنگی و یک سوم بقیه ی زمینش را خیار کاشته . چه کسری از زمینش خالی خواهد ماند؟

۱) یک دوم     ۲) دو سوم      ۳) سه چهارم        ۴) یک پنجم

۹) مستطیلی به طول سه و سه چهارم و عرض سه و یک سوم مساحت آنرا حساب کنید . 

۱) دوازده و یک دوم       ۲ ) دوازده و نه دهم     ۳ ) هفت شصت و چهارم

۴) هفت سی و دوم

۱۰) ثلث عددی از خمس آن بیست واحد بیشتر است آن عدد چیست ؟

۱) ۱۴۵     ۲) ۲۲۵     ۳ ۱۲۵       ۴) ۱۵۰

۱۱) یک کیلوگرم و ۸۰ گرم را به صورت کسر نشان دهید .

۱۲) چند تا ۷۵/۰ می شود شش و سه چهارم ؟

۱۳) اندازه ی طول اشیاء را با چه عددی می توان نشان داد ؟

۱) عدد مخلوط      ۲) عدد کسر      ۳) عدد اعشاری       ۴) هرسه مورد

۱۴) ربع عددی ۹ است ثلث آن کدام است ؟

۱) ۱۰       ۲) ۱۶       ۳) ۱۴       ۴) ۱۲

۱۵) در عدد ۴ چند تا ۸/۰ وجود دارد ؟ ( با محور نشان دهید )

۱۶) اگر مقسوم تقسیمی را سه برابر کنیم خارج قسمت چه تغییری می کند ؟

۱۷) دو چرخ با محیط های ۸/۰ و ۴/۰ متر با یک تسمه به هم مربوط اند . اگر موتوری چرخ بزرگ را ۴۰۰ دور بگرداند چرخ کوچک چند دور زده است ؟

۱۸) ضخامت یک کتاب ۵۰۰ برگی ۵ سانتی متر است . ضخامت چند برگ یک میلی متر است ؟

۱) ۱۰ برگ       ۲) ۱۵ برگ       ۳) ۵ برگ       ۴) ۲۰ برگ

۱۹) اختلاف ۲ عدد یک و ۹۹۹/۰ کدام است ؟

۱) ۰/۱       ۲)۰/۰۱       ۳) ۰/۰۰۱       ۴) هیچکدام

۲۰) گسترده ی عدد اعشار روبرو مربوط به کدام عدد است ؟

                                                                            = ( ۵۰+۳+۰/۹+۰/۰۰۶ )

۱) ۵۳/۹۶       ۲) ۵۳/۹۰۰۶       ۳) ۵۳/۹۰۶       ۴) ۵۳/۰۹۰۶

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 19:41 ] [ طاها ]1) مترادف واژه های زیر را بنویسید.

احسان: .....       تفکر: .....     اهریمن: .....     پرخاش: .....

سهمگین: .....  فرجام: .....    اعتدال: .....        ثواب: .....

خوان: ......       فراخ: .....      شروع: .....       پابرجا: .....

2) در کدام گزینه مضاف و مضاف الیه دیده می شود ؟

الف) آسمان صاف    ب) مردم جهان   ج) پسر قد بلند    د) ایران سر فراز

3) در کدام مصراع تشبیه وجود دارد ؟ اجزای تشبیه را بنویسید .

الف) چو رستم بدیدش.بر انگیخت اسب

ب) بینداخت چون باد. خم کمند

ج) خروشید و جوشید و بر کند خاک

د) هر گل و برگی که هست.یاد خدا می کند

4) در کدام گزینه. همه ی واژه ها هم خانواده نیستند ؟

الف) روان. روش. رونده

ب) بیننده. بینش. بینا

ج) دانشگاه. دانشجو. دانایی

د) آرامش. آرایش. آرامگاه

5) در بیت های زیر. چند جمله وجود دارد ؟ آنها را مشخص کنید.

گر از عهد خردیت یاد آمدی               که بیچاره بودی در آغوش من

نکردی در این روز. بر من جفا            که تو شیر مردی و من پیر زن

6) در متن زیر.غلط های املایی را مشخص کنید و آنها را به طور صحیح بازنویسی کنید.

چون بر خان نشیند.لقمه بزرگ نگیرد.بلکه اءتدال نگاه دارد و اگر تعام اندک بود.آن را بر دیگران ایصار کند و در لقمه ی دیگران نظر نکند . اگر سیر شده باشد.تاللی می آرد تا دیگران نیز فارق شوند .

7) با توجه به معنی .کلمه ی مناسب را انتخاب کنید .

الف) در ( خان - خوان ) چهارم.رستم با جادوگری رو به رو می شود .

ب) او در مدت ( حیاط - حیات ) خود.وقتش را بیهوده تلف نکرد .

8) برای واژه ی (( سرد )) سه واژه ی هم قافیه بنویسید .

9) زیر کلمه های متضاد.خط بکشید.

سن و سال   .    پیر و بینا    .     رنج و گنج        .        فراز و فرود   .    آوا و نوا

10) در متن زیر چند موصوف و صفت وجود دارد ؟ آنها را مشخص کنید .

عمر حقیقی را شناسنامه ی  ما تعیین نمی کند . زیستن و زندگی زیبا.تنها همان فرصت هایی است که با رفتار های  زیبا و کارهای بزرگ می گذرد .
11) جمله ی زیر را به نثر ساده بنویسید .

اگر طعام اندک بود.آن را بر دیکران ایثار کند و لقمه ی دیگران نظر نکند و پیش از دیگران.دست باز نگیرد .اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر باشد.صبر کند تا آن سخن تمام شود .
12) در کدام بیت تشبیه وجود دارد ؟

الف) شب ز اسرار علی آگاه است     دل شب.محرم سر الله است

ب) تن زنده والا به ورزندگی است     که ورزندگی مایه ی زندگی است

ج) بزد تیغ و بنداخت از بر.سرش       فروریخت چون رود.خون از سرش

د) نگوید از سر بازیچه حرفی           کزان پندی نگیرد صاحب هوش

13) در جاهای خالی واژه ی مناسب قرار دهید .

هر ایرانی از ابتدای ............ با آواهای .................. و نغمه های مهربانی من بزرگ و پرورده شده است .

رستم برا رها نمودن ................... از چنگ دیوان به سوی مازندران روانه شد .

بدان که آفات .................... بسیار و زیان های آن بی شمار از این است که ............... خاموش و فواید آن .................. بود .

14) با ترکیبات زیر جمله بسازید .

آداب سخن :

گل شقایق:

15) در بیت زیر مفعول را مشخص نمایید .

مارا به رخت و چوب شبانی فریفته است     این گرگ سالهاست که با گله آشناست

16) در بیت زیر چند جمله وجود دارد ؟ قافیه را مشخص نمایید .

چو ایران نباشد تن من مباد       بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

17) در عبارت " من و تو با هم او را دیدیم " چند ضمیر وجود دارد ؟

18) کدام گزینه غلط است ؟

الف) تیشه ی هیزم شکن : مضاف و مضاف الیه

ب) گفته ی بیهوده : صفت و موصوف

ج) رسم دلنشین : مضاف و مضاف الیه

د) پیشرفت های حیرت انگیز : صفت و موصوف

19) در بیت زیر قافیه و ردیف را مشخص کنید .

هر آن کس که با تو نگوید درست         چنان دان که او دشمن جان توست

20) نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید .

هر باغبان که گل به سوی بر زن آورد . ( هر باغبان/ گل / آورد ) .
موفق و پیروز باشید .

[ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ] [ 19:48 ] [ طاها ]
دانشجویی سر کلاس ریاضیات خوابش برد . زمانی که زنگ را زدند بیدار شد و با عجله دو مسئله را که روی تخته سیاه نوشته شده بود یاد داشت کرد وبا این فرض که استاد مثل همیشه این مسائل را به عنوان تکلیف درسی داده است به منزل برد . 

از آنجایی که همیشه تمامی تکالیف خود را به تنهایی و کامل انجام می داده این توقع را از خود داشت که این بار هم می تواند به راحتی از پس حل این دو مسئله برآید . با این باور تمام طول هفته را روی حل آن دو مسئله فکر کرد .

در ابتدا هیچ یک را نتوانست حل کند اما دست از کوشش بر نداشت تا سر انجام یکی از آن ها را حل کرد .
وقتی راه حل خود را به استاد تحویل داد استاد به کلی شوکه شد ! زیرا استاد این دو مسئله را فقط برای آشنایی دانشجویان با مسائل غیر قابل حل ریاضیات روی تخته نوشته بود ! .

همه کسانی که تا به حال به هدف ارزشمندی رسیدند قبلا نمی دانستند چگونه این کار را انجام خواهند داد . فقط اطمینان داشتند که به هدفشان خواهند رسید !                  
                                                                                                   باب پراکتور

از کتاب داستان های کوتاه و شگفت انگیز ( تو تویی ) جلد 1
[ جمعه دوم اسفند 1392 ] [ 16:48 ] [ طاها ]

سوالات ریاضی را در دفتر نوشته و با دقت پاسخ دهید :
شرح برای منزل فاکتوریل : عبارت (!4) را می خوانیم چهار فاکتوریل یعنی : چهار ضرب در سه ضرب در دو ضرب در یک پاسخ بیست و چهار .

_ محمد می خواهد پنج کتاب داستان خود را در یک قفسه قرار دهد به چند طریق می تواند آنها را کنار هم بچیند ؟ ( به روش !5 فاکتوریل )

_با اعداد طبیعی کوچکتر از 5 چند عدد چهار رقمی غیر تکراری می توان نوشت ؟

_حاصل این عبارت را از طریق فاکتوریل ساده کنید : دوازده نهم ( آیا توانستی رمز کار را بیابی که ساده تر و خلاصه تر به نتیجه برسی ! )

_اگر از راس های یک لوزی خطوطی موازی قطر ها ی آن رسم کنیم شکل حاصل ........... می شود.( با رسم شکل )

_اگر از راس های یک مربع خطوطی موازی قطر های آن رسم کنیم شکل حاصل ............. می شود( با رسم شکل )

_اگر از راس های یک متوازی الاضلاع خطوطی موازی قطرهای آن رسم کنیم شکل حاصل ................. می شود ( با رسم شکل )

_در تمام چهار ضلعی های مشخص مجموع دو قطر از محیط چهار ضلعی ها ........... است .

_اگر قطر های چهار ضلعی بر هم عمود باشند آن چهار ضلعی را شبه لوزی گویند و مساحتش نیز مانند ............ محاسبه می شود .

_چهار ضلعی که فقط قطرهایش خط تقارن باشند ............ است .

_در متوازی الاضلاع اگر یک زاویه تغییر کند مساحت نیز تغییر می کند اما محیط ...............

_در مثلث متوازی الاضلاع و ذوزنقه بین یک راس از ضلع مقابل آن راس را ........... گویند(با رسم شکل)

_از برخورد نیمساز های یک لوزی یک .... حاصل می شود(با رسم شکل)

_امین می خواهد برای دوستانش تعدادی هدیه بخرد اگر هدیه های 1000 تومانی بخرد 500 اضافه می آورد و اگر هدیه های 1200 تومانی بخرد 500 تومان کم می آورد تعداد دوستان او چند نفر است ؟

_کوثر کاری را در 5 ساعت و مهدی همان کار را در 4 ساعت و نیما همان کار را در 3 ساعت انجام می دهد اگر هرسه با هم کار کنند کار در چه مدت تمام می شود ؟
_ بنویسیم درس دریا قلی را کامل کنید و هر روز یک دیکته و ده سوال ریاضی فراموش نشود ( واگرا )


خسته نباشی گلم امیدوارم در کنار خانواده و زیر سایه آقا امام زمان ( عج ) اوقات

خوب و خوشی را سپری کنید آمین یا الرحم الراحمین .


[ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 ] [ 13:19 ] [ طاها ]
حالا شما بچه های خوبم چند نمونه دیگر از ضرب المثل های ایرانی را بنویسید و در کلاس بخوانید .

[ چهارشنبه نهم بهمن 1392 ] [ 15:1 ] [ طاها ]

نه خانی آمده نه خانی رفته :

ساده لوحی در کوره راهی می رفت و خربزه ای با خود داشت . خربزه را پاره کرد و خورد و با خود گفت :

بعد از من رهگذرها که به اینجا می رسند و پوست خربزه و تخم خربزه را می بینند می گویند :

خانی پیاده از این راه گذشته و خربزه خورده و پوست خربزه و تخمه ی آن را در جاده ریخته و رفته .

پس از لحظه ای نتوانست دل از پوست خربزه بکند. ناچار پوست های خربزه را هم خورد و با خود گفت :

پس از من رهگذران که می آیند می گویند: خانی سوار بر اسب بوده و در اینجا خربزه خورده و پوستش را هم ه اسب خود داده و رفته است . پس از تاملی دید نمی تواند از تخم خربزه هم صرف نظر کند و لذا تخمه ها را هم خورد و گفت : اصلا نه خانی آمده و نه خانی رفته .

[ چهارشنبه نهم بهمن 1392 ] [ 14:44 ] [ طاها ]

پاسخ پرسش های زیر را با علامت مشخص کنید .

1-      مهم ترین علت صدای زمین لرزه ( زلزله ) چیست ؟

1)      شکسته شدن هسته ی بیرونی

2)      شکسته شدن هسته ی درونی

3)      ترک برداشتن زمین

4)      شکسته شدن سنگ کره

2-      کدام مورد زیر از دلایل خرابی ناشی از زلزله است ؟

1)      مقدار انرژی آزاد شده

2)      مدت زلزله

3)      دوری یا نزدیکی به کانون زلزله

4)      همه ی موارد

3-      امروزه علت اصلی ایجاد زلزله را چه می دانند و امواج زلزله از چه قسمتی سریع تر عبور می کند ؟

1)      آزاد شدن انرژی بر اثر شکستن سنگ کره ، سنگ های جامد و متراکم

2)      آزاد شدن گازهای داخل زمین ، نرم کره

3)      خروج گازهای آتشفشانی ، هسته ی خارجی

4)      آزاد شدن انرژی براثر شکستن نرم کره ، سنگ های سست

4-      علت مقاومت یک ساختمان در برابر زلزله چیست ؟

1)      تکنولوژی و علم به کار رفته در ساختمان

2)      نوع مصالح به کار رفته

3)      شکل هندسی ساختمان

4)      همه ی موارد موثر است

5-      علت مرگ و میر مردم قبل از خروج مواد مذاب از دهانه ی آتشفشان ها کدام است ؟

1)      ریزش باران اسیدی و خاکستر

2)      تغییرات آب و هوایی

3)      ایجاد سونامی

4)      انتشار گازهای سمی

6-      از دهانه ی یک آتشفشان چه موادی خارج می شود ؟

1)      خاکستر

2)      بخار آب

3)      مواد مذاب یا ماگما

4)      همه ی موارد

 

 

7-      کدام یک از نشانه های زیر مربوط به کوه دماوند است ؟

1)      فعال ، چون در حال حاضر از آن گاز خارج می شود .

2)      نیمه فعال ، چون از دهانه ی آن فقط گاز خارج می شود .

3)      خاموش ، چون هیچ گونه فعالیتی ندارد .

4)      به هیچ کدام تعلق ندارد چون فقط اطراف آن چشمه های آب گرم وجود دارد .

8-      مواد مذابی که از دهانه ی آتشفشان خارج می شود مربوط به کدام قسمت زمین است ؟

1)      سنگ کره          2)  نرم کره         3)  گوشته ی زیرین         4)  هسته ی خارجی

9-      کدام یک از نشانه های زیر در آتشفشان های خاموش دیده می شود ؟

1)      خروج مواد مذاب

2)      خروج گازها

3)      چشمه های آب گرم

4)      غرش های زیر زمینی

10-   کدام مورد زیر از فواید آتشفشان هاست؟

1)      تشکیل چشمه های آب گرم

2)      ایجاد زمین های حاصلخیز کشاورزی

3)      ریزش باران های اسیدی

4)      موارد 1 و 2 صحیح هستند

11-   کدام یک از موارد زیر از اثرات اجتماعی وقوع زلزله است ؟

1)      شیوع بیماری های مسری

2)      دزدی و ناامنی

3)      آلودگی آب ها و کمبود دارو

4)      خرابی ساختمان

12-   در هنگام بروز زلزله رعایت کدام مسئله ی زیر اهمیت دارد ؟

1)      تجمع در خیابان ها و اطراف ساختمان های تخریب شده

2)      قطع جریان برق و بستن شیرهای اصلی گاز وآب

3)      حفظ خونسردی و قرار گرفتن در مکان های امن

4)      موارد 2 و 3 صحیح می باشد

13-   کدام یک از جمله های زیر نادرست است ؟

1)      همه ی زمین لرزه ها درهر صورت باعث خرابی های کم و بیش درسطح زمین می شوند .

2)      علت آزاد شدن انرژی زمین ، شکستن ورقه های سنگ کره می باشد .

3)      وقتی قسمتی از سنگ کره می شکند احتمال شکستگی همان قسمت در زلزله بعدی بیش تر است .

4)      در هنگام بروز زلزله ، توجه به پیام ها وراهنمایی های مسئولین بسیار مهم است .

 

14-   کدام یک از جملات زیر درست است ؟

1)      تغییرات آب وهوایی وریزش خاکستر از فواید آتشفشان هاست .

2)      آمونیوم دی کرومات ماده ای سبز رنگ با حجم زیاد است که دراثر سوختن به ماده ای نارنجی رنگ تبدیل می شود .

3)      با ایجاد هرزمین لرزه بر انرژی های درونی زمین افزوده می شود .

4)      در بعضی آتشفشان ها مواد مذاب آرام ودر بعضی به صورت انفجاری خارج می شوند .

 

در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید .

1-      انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به صورت .................. از داخل زمین به سطح آن می رسند .

2-      زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروی های حاصل از درون زمین .............. .

3-      آلودگی آب ها و شیوع بیماری های مسری از اثرات ................. حاصل از زلزله می باشند .

4-      دزدی و ناامنی و مرگ ومیر از اثرات ................. حاصل از زلزله می باشند .

5-      مخروط ، دهانه و .................. از قسمت های اصلی ساختمان یک کوه آتشفشان هستند .

6-      گاز کربن دی اکسید باماده ای به نام .............. قابل شناسایی است زیرا این ماده درکنار گاز دی اکسید به رنگ .......... در می آید .

7-      ................ نوعی سنگ آذرین است که در صنعت چوب بری به عنوان ساینده استفاده می شود .

8-      در حال حاضر 80 درصد مردم پایتخت ایسلند از گرما وآب گرم طبیعی ناشی از ............... استفاده می کنند .

9-      با مخلوط کردن جوش شیرین و اسیدی مثل سرکه یا جوهر نمک ، گاز ................. تولید می شود .

10-   توف های آتشفشانی مثل توف سبز رشته کوه البرز از رسوب گذاری ................ آتشفشانی به دست می آیند.

 

[ سه شنبه شانزدهم آبان 1391 ] [ 21:55 ] [ طاها ]

پاسخ صحیح را علامت بزنید .

1-      کدام یک از روش های مطالعه ی غیر مستقیم زمین است ؟

1)      حفاری زمین

2)      مطالعه ی مواد مذاب کوه ها

3)      عکس برداری و فیلم برداری

4)      امواج لرزه ای

2-      کدام مناطق حالت غیر جامد دارند ؟

الف)  هسته ی داخلی         ب)  هسته ی خارجی       ج)  خمیر کره       د)  سنگ کره

1-      الف و د         2-  ب و ج         3-  ج و د       4-   ب و د

3-  علت جامد بودن هسته ی درونی چیست ؟

1)      فشار لایه های بالایی

2)      نوع سنگ ها

3)      وجود آهن و نیکل

4)      گرمای کم تر

4- کدام سه لایه کاملا" جامدند ؟

1)      پوسته ، گوشته ، هسته

2)      پوسته ، سنگ کره ، هسته ی خارجی

3)      نرم کره ،سنگ کره ، هسته ی داخلی

4)      پوسته ، گوشته ی زیرین ، هسته ی خارجی

5-  بیش ترین اطلاعات ما از ساختار درونی زمین از چه راهی به دست آمده است ؟

1)      بررسی امواج زلزله

2)      مطالعه ی مواد وذاب خروجی از آتشفشان ها

3)      نمونه برداری مستقیم از سطح زمین

4)      بررسی دما و ترکیب چشمه های آب گرم

6- کدام لایه دارای بیش ترین حجم است ؟

1)      هسته ی خارجی

2)      هسته ی داخلی

3)      پوسته

4)      گوشته

7- خمیر کره در کدام لایه ی زمین قراردارد ؟

1)      پوسته           2) گوشته           3) هسته ی داخلی         4)  هسته ی خارجی

8- متراکم ترین لایه ی زمین چه نام دارد؟

1)      گوشته       2) پوسته         سنگ کوه        4) هسته داخلی

 

9- امواج زلزله کم ترین سرعت را در کدام لایه دارد ؟

1)      پوسته         2) نرم کره        3)  لایه ی سنگی گوشته       4) هسته ی خارجی

10- به جای علامت سوال در شکل چه می توان نوشت ؟

1)      سنگ کره                                              پوسته

2)      خمیر کره                                              سنگ

3)      گوشته                                                    ؟

4)      هسته ی خارجی                                      سنگ

                                                        هسته

11- کدام یک  تعریف درستی از سنگ کوه است ؟

1)      قسمت سنگی گوشته در اطراف هسته

2)      قسمت و پایین نرم کره

3)      قسمت سنگی روی نرم کره و پوسته

4)      قسمت سنگی گوشته در زیر پوسته

12- کدام لایه بیش تر در ایجاد زمین لرزه دخالت دارد ؟

1)      پوسته         2)  گوشته           3)  هسته ی خارجی        4)  سنگ کره

13- مواد مذابی که از کوه های آتشفشان فوران می کنند بیش تر از کدام لایه است ؟

1)      سنگ کره      2) نرم کره       3) هسته ی خارجی       4) هسته ی داخلی

درجاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید .

1-      به قسمت خمیری شکل گوشته .............. می گویند .

2-      سنگ کره بر روی ............. حرکتی آزادانه دارد .

3-      بیش ترین اطلاعات از درون زمین که سفر به داخل آن غیر ممکن است از طریق ............ به د ست می اید .

4-      به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین لرزه ایجاد می شوند .............. می گویند .

5-      انسان از سفر واقعی به درون زمین عاجز است اما ............  وسیله ای هستند که سفر واقعی به درون زمین را انجام می دهند .

6-      امواج لرزه ای درون زمین از سنگ های سخت و متراکم ................. عبور می کنند .

7-      گوشته ی زیرین از زیر خمیر تا ابتدای .............. ادامه دارد .

8-      هسته از .......... و .............. است که علت خاصیت مغناطیسی سطح زمین نیز به همین دلیل است .

عبارت های درست و نادرست را علامت بزنید .

1-      سرعت امواج لرزه ای در سنگ بیش تر از آب و در آب بیش تر از هواست .

2-      ضخامت سنگ کره در حدود 100 کیلومتر است .

3-      عمق خمیر کره در حدود 350 کیلومتر است .

4-      علت پیدایش کوه و آتشفشان در خشکی ، حرکت سنگ کره بر روی نرم کره است .

5-      دمای هسته ی خارجی که مایع می باشد ، از هسته ی داخلی جامد بیش تر است .

6-      چون حرکت امواج در خمیر کره نسبت به سنگ کره و گوشته ی زیرین کم تر بود فهمیدند این لایه حالت خمیری دارد .

7-      سرعت حرکت امواج در هسته ی خارجی بیش تر از خمیر کره است .

8-      پدیده ای که در تمام حرکت های سنگ کره روی نرم کره مشاهده می شود زلزله است .

                    

 

[ چهارشنبه سوم آبان 1391 ] [ 22:57 ] [ طاها ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امیدوارم این وبلاگ سودمندباشد.
  • رمز موفقیت
  • تی وی بانک